ଟ୍ରୁ ମେଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍

ଗେଲୱେ କଲର୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରୁ ମେଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ...

Base price for variant: 405,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ନେଲ୍ ଏନାମଲ୍ସ

ଆଙ୍ଗୁଠି କରେ ମନଛୁଆଁ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନଖରେ ଚମକୁଥିବ ସୁନ୍ଦର ଗେଲ୍ୱେ ...

Base price for variant: 195,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ମିଷ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲାଇନର୍

ନିଜ ଆଖିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗେଲୱେ କଲର୍ ଲାଇନ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ...

Base price for variant: 450,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍

ଗେଲୱେ କଲର୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ବନ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ରୁ ...

Base price for variant: 300,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:
Colourline

ଲୋଭନୀୟ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆର ନାମ ହେଉଛି - ଗେଲୱେ କଲର୍ ଲାଇନ୍। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ର ଏପରି ବିଶାଳ ରେଞ୍ଜ୍, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ, ଅବସର, ପରିଧାନ ଓ ମୂଡ୍ ସହ ଖାପ ଖାଇଥାଏ। ଏହି ରେଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି, ଯେଉଁଭଳି ଛବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ଗେଲୱେର ଏହିସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ୱର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୱାଲିଟୀ ସମେତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା, ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୂଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାସ୍ କିମ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଦେବାର ଅଛି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ୍, ତେବେ ବୋଲ୍ଡ ଅନ୍ଦାଜ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଗେଲୱେ କଲର୍ ଲାଇନ୍ର କଲର୍ ଫୁଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟୁଟୀକୁ ଝଟକା’ନ୍ତୁ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜ୍ରେ...